logo

HIZLI TEKLİF AL

Kasko / Trafik Sigortası

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

YABANCI UYRUKLULAR SAĞLIK SİGORTASI SIK SORULAN SORULAR

 

Güvencesinde

 

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI YILLIK PRİM, 2018 YILI FİYATLARI

YAŞ PRİM
 18 - 25    85 TL + 15 TL Kargo Ücreti
 26 - 30  105 TL  + 15 TL Kargo Ücreti
 31 - 35  105 TL  + 15 TL Kargo Ücreti
 36 - 40   225 TL + 15 TL Kargo Ücreti
 41 - 45  239 TL + 15 TL Kargo Ücreti
 46 - 50  245 TL + 15 TL Kargo Ücreti
 51 - 55  245 TL + 15 TL Kargo Ücreti
 56 - 60  304 TL + 15 TL Kargo Ücreti
 61 - 64  405 TL + 15 TL Kargo Ücreti

 

 Neden yabancı uyruklu sağlık sigortası yaptırmalıyım?

 Yeni ikamet yasası ile birlikte oturum izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi.11 Nisan 2014 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte ikamet tezkeresine veya oturma iznine hangi süreyle başvurulduğuna bakılmaksızın 1 yıllık genel sağlık sigortası poliçesinin evraklarla birlikte sunulması gerekiyor.
Yabancı uyrukluyum, çalışma izni alırken sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?

 Türkiye’de çalışma izni almanız için yabancı sağlık sigortası almanız gerekir. Aksi durumda emniyet çalışma izni vermeyecektir.
 
Kısa dönemli ikamet izni alabilir miyim? Bunun için sağlık sigortası yaptırmalı mıyım?

 Her türlü ikamet/oturum taleplerinizde sigorta yaptırmanız zorunludur.
 
Öğrenciyim 3 yıl Türkiye’de ikamet edeceğim sağlık sigortası yaptırmam gerekir mi?

 Öğrenci iseniz Türkiye ikamet edebilmeniz için her yıl yabancı sağlık sigortası almanız gerekir. 3 yıl boyunca  yenilemeniz gerekmektedir.
 
Türkiye’de sadece 15 gün bulunacağım sağlık sigortası yaptırmalı mıyım?

Yabancı Sağlık Sigortasını sadece oturum izni veya ikamet tezkeresi için yaptırmanız gerekmekte. Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde ani rahatsızlık ve kaza durumlarını kapsayacak YURTİÇİ seyahat sağlık sigortası yaptırmanız sizin için faydalı olur.
Acil bir durumda veya kazada geçerli olacak poliçeniz olursa hastanelerde daha fazla ödeme yapmanıza gerek kalmaz.
 
İkamet tezkeresi alacağım yabancılar için sağlık sigortasının süresi ne kadar olmalıdır?

İkamet için alınacak yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken poliçe süresi 1 yıllıktır.
 
Yabancı sağlık sigortası neleri kapsar?
Sigorta süresi içinde, sigortalının ve / veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta ettiren / hastalık ve / veya kaza halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarının; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen , Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğine ve bu özel şartlara göre , sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.
Poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge' de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.
 
Yabancı Sağlık sigortasını sizden aldığım durumda hangi hastanelerde geçerli olucaktır?
Satın aldığınız poliçede yazılı teminatlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Sompo Japan Sigorta Elit (Yabancılar için) Sağlık Sigortası Anlaşmalı Kurumlarında, poliçe özel şart ve limitleri dahilinde geçerlidir. Yurtdışı tedavi giderleri poliçe teminat kapsamında değildir. KKTC yurt dışı olarak kabul edilir.

Anlaşmalı hastanelere gittiğim zaman ne kadarını ödemeliyim?
Anlaşmalı kurumlarda yatarak tedavi limitsiz olup şirket katılım oranı %100’dür. Ayakta tedavi limiti ise 2.000TL’dir. Şirket katılım oranı ise %60’tır.
 
Sigortamı özel muayenehanede kullanabilir miyim?
Ayakta tedavilerde özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlara ve/veya sağlık kurumlarına ödenen muayenehane ücretleri, poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.Teşhise yardımcı olmak amacıyla muayene esnasında doktorun bizzat yapmış olduğu teşhis yöntemlerine ilişkin giderler doktor muayene teminatı içerisinde değerlendirilir. İlk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak aynı doktorun 10.güne kadar yaptığı muayenelere ilişkin gideler teminat kapsamı dışındadır.
 
Yatarak ve ayakta tedavi teminatları hangi durumları kapsar?
Yatarak Tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale ,koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.
Ayakta tedavi; Muayenehanelerde ya da Sağlık Kuruluşu'nda ayakta gerçekleştirilen doktor muayenesi, doktor tarafından gerekli bulunan reçeteli ilaç, sarf malzemeleri, teşhise yönelik laboratuar testleri, tüm endoskopik uygulamalar, anjiografiler (kardiyak ve serebral anjiografiler hariç), MR anjio, radyografik incelemeler, nükleer tıp ve algoloji uygulamaları; büyüklüğüne bakılmaksızın bir veya birden fazla her türlü ben ve siğil (nevüs, verruca) alımı, TTB asgari ücret tarifesinde 150 birime kadar olan her türlü cerrahi müdahale ve diğer tedavi (serum, alçı, pansuman, apse drenajı v.b.) masraflarını poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde karşılanır.
 
Her sene sağlık sigortamı yenilemem gerekir mi?
İkametinizi devam ettirecekseniz sigortanızı her sene yenilemeniz gerekir.
 
Sigorta poliçe fiyatları cinsiyete göre (bay/bayan) fark ediyor mu?
Sigorta fiyatları cinsiyete göre fark etmiyor, yaş aralığına göre fiyat farklılık göstermektedir.
 
Çocukların sağlık sigorta kapsamı yetişkinler ile aynı mı?
Poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge’de belirtilen asgari teminat yapısı çocuklar ve yetişkinler için aynı teminatlar doğrultusundadır.
 
Yabancı sağlık sigortasında çocuğum benim sağlık sigortamdan yararlanabilir mi?
Yabancı sağlık sigortası bireysel bir sigortadır. Çocuğunuz için de ayrıca yabancı sağlık sigortası yaptırmanız gerekmektedir.
 
Bebeklere yapılacak olan düzenli aşılarda özel sağlık sigortasından faydalanabilir miyim?
Bebeklere yapılan aşılar teminat dışıdır.
 
Doğum ve gebelik durumu yabancı sağlık sigortası kapsamına giriyor mu?
Gebelik, doğum ve bebeğe ait giderler yabancı sağlık sigortası kapsam dışındadır.

Fizik tedavi harcamaları sigorta kapsamı dahilinde midir?
Sigortalının sigorta yılı içinde ayakta / yatarak fizik tedavi görmesi suretiyle ve nörolojik hastalıklar, ağır travma, el-kol-bacak ampütasyonu ve her türlü cerrahi müdahale sonrası yitirdiği yaşam aktivitelerini (koltuk değnekli veya değneksiz yürüme, yeme içme, elbise giyip çıkarma, tuvalete oturma merdiven inip çıkma) yeniden kazanabilmesi için kendisine verilen fonksiyonel eğitim (rehabilitasyon) ile ilgili tüm giderleri, tedavinin yatarak yapılması ve bu durumun Sigorta Şirketi tarafından kabul edilmesi koşuluyla oda, yemek ve refakatçi için yapılan masrafları da poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetleri dahilinde karşılar. Yoğun bakım haricinde yapılan rehabilitasyonlar fizik tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yıllık 10 seans ile sınırlıdır. Rahatsızlık şekline göre ayakta ya da yatarak tedavi kapsamında değerlendirilir. Akut hastalıklar dışında fizik tedavi masrafları sigorta başlangıç tarihi itibariyle 12 ay sigorta kapsamı dışındadır.

Yabancı sigortam var. Diş tedavimi kaşılıyor mu?
Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik her branşta muayene, tetkik, tedavi ve bunların komplikasyonlarına ait her türlü giderler kapsam dışındadır. Ancak poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu oluşan durumlarda , yalnızca trafik kazası sonucu meydana gelen durumun düzeltilmesine yönelik olan diş ile ilgili tedavilerin gidelerini, trafik kaza raporu ve adli rapor ile belgelenmesi halinde karşılanır. Tedavinin kazayı takip eden 90 gün içerisinde yaptırılması gerekir. Bu teminat yıllık 1.000,00-TL. ile sınırlı olup, %20 sigortalı katılım payı bulunmaktadır.

Ameliyat olmam gerekli, sigortam masraflarımı karşılar mı?
Yatarak tedavilerde, sigortalının tedavisinin cerrahi bir müdahaleyi gerektirdiği hallerde (genel anestezi altında gerçekleştirilen ve/veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilecekken lokal anestezi altında yatış olmadan yapılan T.T.B. Asgari Ücret Tarifesine göre 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedaviler) Ameliyathaneye girişten ameliyathaneden çıkışa kadar yapılan her türlü masraf (oda, refakat hariç), (ameliyat, anestezi, asistan,sarf malzemeleri, poliçede yazılı limit uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. Dış gebelik, Anjioplasti, koroner ve serebral anjiografi masrafları ile ameliyat esnasında takılan herhangi bir protez, teminattan karşılanır.

Aynı veya ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda Operatör, Narkozitör, Asistan ve Anestezi ücretleri TTB genel ilke ve esasları doğrultusunda, poliçe teminat ve limitleri oranında uygulanır.

Ayrıca, anlaşma dışı hastanelerde Ameliyathane açılış ücreti Operatör ücretinin % 30'u ile sınırlıdır.

Tedavilerin birden fazla ameliyat gerektirdiği durumlarda tek ameliyat limiti dahilinde ödeme yapılır. Tek anestezi altında (aynı kesi ile) birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigorta teminat kapsamına girmemesi halinde operatör ücreti, kapsama giren ameliyat sayısına orantılı olarak ödenir.

Tek anestezi altında (ayrı veya aynı kesiyle) birden fazla ameliyatın yapılması durumunda TTB'nin yayınladığı genel ilkelerin 3. ve 4. Maddeleri geçerlidir.

Yanlış teşhis ve tedavi sonucunda yeniden yapılacak tedavilerden, buna neden olan kurum veya doktorlar sorumludur.

Hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelecek Ameliyat Masrafları teminatına konu olacak gereksinimler aynı hastalık için olsa dahi, ayrı bir ameliyat olayı sayılacaktır.

ACİL DURUM AÇIKLMASI

Kapsam dısı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlardır.

SOMPO JAPAN SİGORTA tarafından belirlenen "acil durum" aşağıdaki halleri içermektedir.

1. Akut batın,

2. Akut masif kanamalar,

3. Ani felçler,

4. Astım krizi ve akut solunum problemleri,

5. Donma, soğuk çarpması,

6. Elektrik çarpması,

7. Ciddi Göz yaralanmaları,

8. Isı çarpması,

9. Ciddi İş Kazaları, uzuv kopmaları,

10. Kalp krizi ve ritm bozuklukları, hipertansiyon (poliçe öncesine dayanan durumlar kapsam dışıdır)

11. Omurga ve alt-üst ekstremite Kırıkları

12. Kişinin yüksekten düşmesi veya kişinin üzerine bir cismin düşmesi(hayati tehlike oluşması halinde)

13. Şuur kaybına neden olan durumlar (Teminat dışı kalan haller sonucu oluşan şuur kayıpları hariç)

14.Suda boğulma

15. Tecavüz,

16. Trafik kazası, krizleri

17. Yanıklar (2. Derece ve üzeri)

18. Zehirlenmeler

19. 39,5 derece ve üstü ateş

20. Delici ve/veya kesici alet yaralanmaları

Yabancı sağlık sigortam var radyoterapi, kemoterapi, diyaliz tedavisi olmam gerektiği durumda poliçe teminatı nedir?
Sigortalının ayakta ya da yatarak tedavilerde kemoterapi,radyoterapi ve dialize yönelik olarak yapılan (tetkik, oda-yemek-refakatçi masrafları da dahil) her türlü masraf poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.

Bu teminatın limiti yıllıktır. Kemoterapi ve radyoterapi sonrasında hastalığın seyrini değerlendirmek için yapılan muayene ve tetkiklere ait giderler ilgili teminatlardan ödenir, bu teminattan ödenmez.

Hastane tedavi teminatı nedir?
Sigortalının tedavisinin cerrahi müdahaleyi gerektirmediği ve/veya ameliyat öncesi ve sonrası durumlarda yatarak tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda oluşan;

· Doktor viziteleri, konsültasyonlar, ilaçlar,

· Tahlil, röntgen gibi her türlü tetkikler,

· Kan, kan plazması dahil olmak üzere tüm gerekli hizmet ve malzemeler, oksijen, serum, pansuman, enjeksiyon ve benzeri

uygulamalar,

· Trafik kazası sonrası acil diş tedavisi ile ilgili masraflar,

· Hemşirelik hizmetleri, tıbbi amaçlı servis hizmetleri v.b hizmetler için oluşan masraflar

· Poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler dahilinde karşılanır.

Hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelecek Hastane Tedavi Masrafları teminatına konu olacak gereksinimler aynı hastalık için olsa dahi, ayrı bir hastalık olayı sayılacaktır.

Sağlık sigortam ilaç masraflarımı karşılıyor mu?

Ayakta tedavilerde, doktor tarafından muayene sonrası düzenlenen reçetede yazılı olan ve sadece T.C.Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç ruhsatı almış, farmasotik (ilaç niteliğindeki) ürünlere ait ilaç giderleri poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.

Evde bakıma ihtiyacım var bu durum sigorta teminatı içerisinde midir?

Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi halinde, gerektiğinde sigortacının görevlendireceği ikinci bir doktor veya doktorların da onaylaması şartıyla, Sigortalının kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması halinde oluşan masraflarını poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder.Sigortalının Evde Bakım Teminatı'ndan yararlanabilmesi için, trakeostomili, sık orotrakeal aspirasyon gereksinimi, enteral beslenme ihtiyacı, TPN / IV sıvı desteği ihtiyacı, ventilatöre bağımlı olması ve solunum yetmezliği, ileri dönem onkoloji hastaları ve ağrı protokolünün uygulanıyor olması gereklidir.Sigortalının, günlük yaşam aktivitelerini tek başına yerine getiremiyor olması, inkontinans ya da immobilize olması, yemeğinin yedirilmesinde yardıma gereksinimi olması, ağız yolu ile ilaç alıyor olması, tam banyo ihtiyacı ya da yardımla banyo yapabiliyor olması, üriner kateterinin olması, evde yalnız yaşıyor ve sosyal desteğe gereksinimi olan kronik hastalığı olması Evde Bakım Teminatı kapsamına girmez. Sigortalının bakımını üstlenecek hemşirenin sağlık eğitimi veren resmi devlet okullarından veya yurt dışındaki muadili sağlık eğitim kurumlarından mezun olmuş olması ve sigortalıyla akrabalık ilişkisinin olmaması gerekmektedir. Seçilen planda "evde hemşire bakımı" teminatı var ise şirketimizin anlaşmalı bulunduğu kurumdan teminat tablosunda belirtilen limitler ve gün sayısı ile sınırlı olacak şekilde hastane tedavi teminatından karşılanır.

Sadece yatarak tedaviler için mi bir güvence alınacaktır, yoksa hem yatarak tedaviler hem de ayakta tedaviler için de emniyette güvence isteniyor mu?
İkamet için alacağınız yabancı sağlık sigortanızın; “06.06.2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaprırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin gelenelge” de belirtilen asgari teminat yapısını kapsaması gerekmekte. Bu suretle satın alacağınız sigorta size; 2.000-TL ayakta tedavi , limitsiz yatarak tedavi kapsamını sunmakta olacaktır.

Yabancı sağlık sigortasının bana nasıl yararı olabilir?
Beklenmedik durumlarda hastalıklarla karşılaşmak ya da bir kaza geçirmek, maddi olarak ciddi bir takım harcamalar gerektirebilir. Yapılacak bir takım laboratuvar analizleri, hastane ve doktor muayene ücretleri, ilaç ve benzeri bakım ve tedavi giderleri, altından kalkılmayacak boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle bir yabancı sağlık sigortası poliçesi edinmek, bu tür harcamaların karşılanması açısından önemli bir destek sağlayacaktır.

Eşim Türk vatandaşı yabancı sağlık sigortası yaptırmalı mıyım?
Eşinizin SGK güvencesi var ise yabancı sağlık sigortası yaptırmanıza gerek yok. Yoksa ikamet tezkeresini alabilmeniz için yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız.

Nişanlım Türk vatandaşı ikamet için sağlık sigortası yaptırmalı mıyım?
Nişanlılık durumunda nişanlınız SGK güvencesi olsa dahi aranızda resmi nikah olmadığı için nişanlınızdan yararlanamıyorsunuz. İkamet tezkeresi alabilmek için sigorta yaptırmanız gerekir.

Hangi yabancı uyruklular genel sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildir?
Eşi Türk vatandaşı olup aynı zamanda (eşi) SGK güvencesi olan yabancılar, ikamet için sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildir.

Yabancı sağlık sigortası Yurt dışında da geçerlimi?
Yabancı sağlık sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir, yurt dışında geçerli değildir. Yurtdışına çıkmayı planlayan sigortalılara özel olarak indirimli bir şekilde ayrıca seyahat sağlık sigortası düzenlenebilir.

Genel sağlık sigortasının yapılabilmesi için istenen bilgiler nedir?
Sigortalı olacak kişinin boyu, kilosu, ikamet edeceği adresi, telefon numarası, varsa vergi numarası veya yabancı TC numarası veya pasaport bilgileri, baba adı istenen bilgilerdir.

1 yıllık ikamet için aldığım sağlık sigortasını ülkeden daha erken ayrılmam gerektiğinde kullanmadığım ayların parasını iade alabiliyor muyuz?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince düzenlenen poliçelerin iptali 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı "İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgeye göre yapılacaktır. Sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

· İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,

· İkamet izninin iptalinde,(emniyetten alınan resmi yazı ile birlikte )

· 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında

Aksi takdirde poliçe iptal edilemez.

Yabancı sağlık sigortamı hangi durumlarda iptal ettirebilirim?
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince düzenlenen poliçelerin iptali 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı "İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgeye göre yapılacaktır. Sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

· İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,
· İkamet izninin iptalinde,(emniyetten alınan resmi yazı ile birlikte )
· 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında
Aksi takdirde poliçe iptal edilemez.
Sigorta ettiren, sağlık sözleşmesinin iptalini sigortacıdan talep etme hakkına sahiptir. İptal işleminin yapılabilmesi için sigorta ettiren tarafından düzenlenen ve içeriğinde imza, güncel tarih bulunan iptal beyanının sigortacıya ulaştırılması gerekmektedir.
Sözleşme yılı içinde iptal isteminin sigorta ettirenden gelmesi halinde yukarıdaki kurallar doğrultusunda gün esasına göre işlem yapılır.
Sigorta kapsamında olmayan kişilerin teminatlardan yararlandırılması veya aile kapsamındaki sigortalıların sağlık gideri belgelerini poliçe kapsamındaki diğer sigortalılar adına düzenlettirmesi gibi kötü niyetli hareketlerin saptanması durumunda Sigortacı, teminat kapsamında yaptığı sağlık gideri ödemelerini geri alma ve poliçeyi prim iadesi yapmaksızın iptal etme hakkına sahiptir

Yabancı sağlık sigortam geçerliyken vefat durumunda yakınlarımın ne yapması gerekir?
Sigorta ettiren ve sigortalı, sözleşme tanzim tarihinden itibaren ilk otuz gün içerisinde iptal talebinde bulunursa ve bu süre içerisinde sigortalıya veya adına herhangi bir tazminat ödenmemişse, ödenen primler beş iş günü içerisinde kesintisiz olarak iade edilir. Sonraki günlerde yapılan iptal talebi üzerine şirketin hak etmediği prim sözleşme özel şartlarına göre aynı süre içerisinde iade edilir.

Sigortalının vefatı durumunda şirketin hak etmediği prim sigorta ettirene, vefat eden sigortalının aynı zamanda sigorta ettiren olması durumunda ise kanuni varislerine sözleşme özel şartlarına göre iade edilir. Sigortalının tedavi görürken vefat etmesi durumunda, tedavi süresi içerisinde oluşan giderler sözleşmenin teminat kapsamı ve şartları dahilinde sağlık hizmeti sunucusuna veya kanuni varislerine ödenir.

Poliçeyi sizden almak istiyorum ödemeyi nasıl yapabilirim?
Ödemenizi kredi kartı, banka havalesi ya da nakit olarak yapabilirsiniz.

Sigortayı benim yerime başkası düzenletebilir mi?
Sigortanızı gerekli bilgilerin verilmesi ile başkası yaptırabilir.

Sigorta poliçemi nasıl teslim alabilirim?
Poliçenizi ofisimizden ya da adresinize kargo şeklinde alabilirsiniz.

Sigorta poliçesini kaybettiğim durumda ne yapmalıyım, bunun için ayrıca ücret ödeyecek miyim?
Sigorta poliçenizi kaybettiğiniz durumda bizi  0216 473 80 00 no lu telefondan aramanız yeterli. Poliçenizi e-mail veya kargo ile size ulaştırabiliriz. Bu işlem için ayrıca bir ücretlendirme söz konusu değildir.

Yabancı sağlık sigortamı neden sizden yaptırmalıyım?
Yabancı Uyruklu Kişilerin yaptırmaları gereken “Yabancılar İçin Sağlık Sigortası”nı Emniyet Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda çok uygun prim ve geniş teminatla hazırlıyoruz. İkamet Tezkeresi alacak yabancı ülke vatandaşları için düzenlenen bu poliçeler​ aynı zamanda geniş kapsamlı bir sağlık sigortası olup, yatarak tedavilerde limitsiz, ayakta tedavilerde 2000 TL limitli olarak, oldukça geniş anlaşmalı sağlık kurum ağında geçerli olarak sunulmaktadır. Poliçenin süresi 1 yıllıktır. 0-70 yaş aralığında kişiler Yabancılar İçin Sağlık Sigortası kapsamında poliçe ile güvence altına alınabilmektedir.

Yukarıda sorulara verilen cevaplar sizlere yardım amacıyla yapılmış yorumlarımızdan oluşmakta olup, şirketimizi herhengir taahhüt altına sokmaz ve bağlayıcı bir niteliği yoktur.

teklifal.jpg

Paylaş :

 
allianz axa groupama gunes koru hdi unico aksigorta quick mapfre sompo turknippon doga ergo eureko

ÜRÜNLER

Hızlı, Güvenli ve Ekonomik

KONUT SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Konut sigortası ile hem binanızı hem de eşyanızı sigorta teminatı altına alabilirsiniz. Kiracı iseniz sadece konutta bulunan eşyalarınızı sigortalatmanız mümkündür. Konut sigortası teminatları çok geniş kapsamlıdır. Konutunuz için yaptırmış olduğunuz DASK zorunlu deprem sigortası sadece binanın deprem riskine karşı sigortalanmasını sağlar. Konut paket poliçesi depreme ilaveten Yangın, Hırsızlık, Su basması, Komşuya verilecek zararlar gibi bir çok teminat içermektedir.

konut
Yabanci

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

TRAFİK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Trafik Sigortası Teminatları bütün sigorta şirketlerinin hazırladığı poliçelerde aynıdır. Ancak Trafik Sigortası Primleri Sigorta Şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Önceden sigorta şirketleri primleri aylık olarak belirlemekteydi. Hazinenin yayınladığı son genelgeyle fiyatlar artık günlük olarak da değişkenlik gösterecektir. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Primlerini hesaplarken araç sahibinin yaşı, geçmiş kaza durumları, trafik mcezaları ile aracın geçmişte karıştığı kazaları dikkate alıp fiyat vermektedir.

Trafik
Tamamlayici

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Sağlığım tamam sigortası ne zaman devrede? • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi; • SGK ile anlaşmalı olan hastaneyle SOMPO SİGORTA’nın Sağlığım Tamam Sigortası ürününe özel anlaşmasının olması; • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması; • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve SOMPO SİGORTA Sağlığım Tamam Sigortası özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI

Detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışına yapacağınız seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini, sorunlarını teminat altına alan ve seçilen alternatife göre Yardım Hizmetleri ile içeriği genişletilmiş seyahat sağlık sigortasıdır. Yurtdışı Seyahat Sigortasının kapsadığı teminatlar, tıbbi tedavi teminatı, sigortalının seyahati veya nakli, sigortalının daimi ikametgaha nakli, sigortalının cenazesinin nakli, bagaj kaybı ve çalınması, tıbbi danışmanlık, acil mesajların iletilmesidir.

seyahat

SigortaMerkezi.com

SİGORTA FİYATLARI


Trafik Sigortası Fiyatları

Sigorta Merkezi 16 sigorta şirketinden aracınız için en uygun "Trafik Sigortası" fiyatı bulmanızı sağlar...

Devamı için

Yurtdışı Seyahat Sigortası Fiyatları

Yurtdışı Seyahat Sigortası, yurtdışına yapacağınız seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık...

Devamı için

Konut Sigortası Fiyatları

​Konut sigortası ile hem binanızı hem de eşyanızı sigorta teminatı altına alabilirsiniz.DASK... Kiracı iseniz sadece konutta...

Devamı için

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası Fiyatları

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; sigorta süresi içinde, sigortalının...

Devamı için

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile özel hastanede ne kadar SGK farkı ödeyeceğim diye düşünmeyin!...

Devamı için

Kasko Sigortası Fiyatları

Sigorta Merkezi 16 sigorta şirketinden aracınız için en uygun "Kasko Sigortası" fiyatı bulmanızı sağlar.

Devamı için
ssl
Copyright © 2014 Sigorta Merkezi Tüm hakları saklıdır.
Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular
Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye'de ikamet izni almak için yaptırmaları gereken Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
yabancı sağlık sigortası,ikamet sağlık sigortası,oturum sağlık sigortası,yabancı zorunlu sağlık sigotası